Thursday, February 5, 2009

PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KELIMA)

Jenis Penilaian Bahasa
- Ujian formatif
- Ujian Sumatif
- Ujian Kefasihan
- Ujian Kemajuan
- Ujian Bakat
- Ujian Pencapaian

UJIAN FORMATIF
- Dibina oleh guru untuk menguji kemahiran yang telah diajar.
- Berasaskan kepada sesuatu kemahiran dalam jangka masa yang pendek
- Bertujuan untuk menguji kemahiran murid dalam sub sesuatu kemahiran bahasa.

UJIAN SUMATIF
- Adalah bertujuan untuk menguji pencapaian murid untuk jangka masa yang panjang.
- Isi pengajaran dibina secara meluas
- Kemahiran bahasa yang diuji adalah banyak.


UJIAN KEFASIHAN
- Menentukan setakat mana seseorang menguasai sesuatu bahasa
- Menilai umum seseorang dalam bahasa yang dipelajari
- Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai.
- dinilai berdasarkan – sebutan yang betul, kadar kelajuan bacaan dengan bahan yang dibaca, intonasi dan nada yang betul, pemilihan ungkapan yang betul, mimik muka yang jelas, posisi tubuh yang betul, kedudukan buku yang betul dan lain-lain lagi.

UJIAN KEMAJUAN
- Digunakan dalam bilik darjah
- Adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya dinilai oleh guru kelas sahaja.
- Berasaskan objektif pengajaran
- Mengukur dan menilai pelajar menguasai bahan atau perkara yang diajar.
- Membolehkan guru mengetahui dengan jelas kemahuan setiap pelajar.

UJIAN BAKAT
- Mengesan bakat seseorang menguasai sesuatu bahasa asing
- Untuk menelah potensi seseorang pelajar dalam pelajaran.
- Selalunya melibatkan data-data bahasa yang ”artificial”- mengandungi pelbagai unsur bahasa.


UJIAN PENCAPAIAN
- Menentukan setakat mana pelajar telah menguasai kemahiran, bahan, atau isi pelajaran yang telah diajar.
- Soalan-soalan dikemukakan berdasarkan isi pelajaran yang telah diajar sahaja.
- Boleh diajar pada akhir kursus setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.

PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KEEMPAT)

SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF


SOALAN OBJEKTIF

· Perlukan pelajar menulis atau memilih 1 jawapan yang betul atau paling baik.
· Dibentuk daripada beberapa bentuk item objektif yang boleh diperiksa secara objektif.
· Contoh ujian objektif :
i. Item jawapan pendek
ii. Item jenis padanan
iii. Item jenis aneka pilihan
iv. Kloz
· Item objektif terbahagi kepada 2 :
a) Item respon bebas (sumbangan)
b) Item respon tetap (objektif pilihan)
- Item aneka pilihan
- Salaptor


A] Item respon bebas (sumbangan)
- Perlukan calon teliti soalan dan tulis jawapan sendiri pada ruang yg disediakan.
- Biasanya jawapan ditulis dihujung soalan / dalam kotak yang disediakan.

B] item respon tetap (objektif pilihan)
- Perlukan pelajar pilih jawapan yang paling betul / tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada 2 atau lebih pilihan,
- Bilangan padanan tidak terlalu banyak.
i. Item aneka pilihan
Ø Tergolong dalam item tetap kerana memberikan tindak balas terbatas.
Ø Jenis2 item aneka pilihan :
a) Berbentuk soalan
b) Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap
c) Jenis jawapan terbaik
d) Analogi
e) Antonim
f) Jenis negatif
g) Mengisi tempat kosong
h) Jenis cantuman
i) Teknik kloz

Ø Terdiri daripada 3 bahagian :
i. Stimulus (rangsangan)
§ bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan.
ii. Stam
§ Bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan berbentuk ayat, ayat tidak lengkap atau soalan.
iii. Jawapan pilihan
§ Bahagian soalan yg biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambar rajah, jadual dll.

SOALAN SUBJEKTIF


 • Def : satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan, pengalaman dan kemahiran.
 • Terbahagi kpd 2 jenis :
  a) Struktur
  b) Esei

  A] Struktur
 • Disusun dan diatur secara sistematik
 • Terbentuk daripada 1 atau 2 bahagian – jawapan ada beberapa patah perkataan.

  B] Esei
 • Gerak balas dalam tulisan dengan guna perkataan sendiri
 • Boleh ukur peringkat kognitif yg tinggi
 • Tindak balas yang diberikan bersifat subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit.

  § Prinsip
  i. Perlu semak sukatan pelajaran sebelum soalan dihasilkan.
  ii. Arahan mesti jelas
  iii. Soalan ditulis secara padat dan jelas
  § Jenis2 soalan esei :
  a) Item tindak balas terhad (TBT)
  - Membataskan isi dan bentuk tindak balas
  - Dihadkan kepada had dan topik tertentu
  - Berupaya mengukur aras kognitif
  b) Item tindak balas lanjutan (TBL)
  - Memerlukan pelajar berfikir dgn lebih lagi

PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KETIGA)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Definisi Jadual Spesifikasi Ujian(JSU)

 • Merupakan rancangan persediaan soalan yang dikenali sebagai “ Test Blue Print”.
 • Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi kandungan (menegak) dan paksi aras kemahiran ( melintang)
 • Kandungan topik-topik pengajaran
 • Aras kemahiran mengikut aras taksonomi pendidikan
 • Pemberatan (peratus) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu pengajaran diajar
 • Bilangan item mengikut bentuk atau kandungan aras sesuatu kemahiran.

Bentuk-Bentuk Ujian
-Objektif
-Esei
-Amali
-Kertas Khusus (dll)

KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

 • Mengelakkan sesuatu ujian dibina secara sembarangan.

 • Kesahan isi kandungan sesuatu ujian.

 • Menimbulkan rasa kepentingan sesuatu topik
  dan aras kemahiran.

 • Menentukan perseimbangan antara topik dan aras-aras kemahiran yang diuji.

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA JSU

 • Langkah Pertama
  Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji.

 • Langkah Kedua
  Tentukan soalan yang hendak dibina
  - Objektif
  - Jumlah soalan bagi setiap topik.
 • Langkah Ketiga
  - Tentukan model aras kesusahan / kesukaran item – lazimnya JSU menggunakan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom.

 • Langkah Keempat
  - Pastikan jenis ujian yang akan diuji, antaranya ujian objektif, esei, struktur (dll).

 • Langkah Kelima
  - Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen.
  -menentukan aras kesukaran soalan
  - penetapan markah

 • Langkah Keenam
  - Menyatakan mata pelajaran- kelas/ susunan nombor soalan mengikut tajuk.

PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KEDUA)

TAKSONOMI DAN DOMAINNYA

 • Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaaan sifat organisma itu. [Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ]
 • Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan.
 • Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, kesikapan dan psikomotor.
 • Terdapat tiga domain utama dalam
  pendidikan iaitu :-
  Ø Domain Kognitif
  Ø Domain Afektif
  Ø Domain Psikomotor
  Ø Domain kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar.
  Ø Domain afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar.
  Ø Domain psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar.

DOMAIN KOGNITIF

 • Domain kognitif membincangkan pengingatan semula atau pengecaman pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran.
 • Objektif kognitif berubah-ubah daripada mengingati kembali dengan mudah bahan-bahan yang telah dipelajari hinggalah kepada menggabung serta mensintesiskan idea dan bahan baru dengan cara yang asli dan kreatif.
 • Domain yang membincangkan pengetahuan seperti mengenal fakta-fakta, perangkaan, teori-teori dan kefahaman.
 • Merupakan domain yang utama berkaitan dengan kebanyakkan perkembangan pengujian masa kini.

APA ITU TAKSONOMI BLOOM?

 • Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
 • Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi).
 • Membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.

ARAS TAKSONOMI BLOOM
1- Pengetahuan
2- Kefahaman
3- Aplikasi
4- Analisis
5- Sintesis
6- Penilaian


PENGETAHUAN

 • Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas istilah, erti, hukum, definisi, tarikh, tempat dan nama yang telah dipelajari.

 • Perkataan yang biasa digunakan dalam soalan berperingkat pengetahuan ialah namakan, berikan, nyatakan, senaraikan, siapa, apa, bila, mana dan sebagainya.

KEFAHAMAN

 • Menguji kebolehan calon menterjemah, memahami,dan mengintepretasikan fakta asas, konsep, prinsip atau bahan yang telah dipelajari.

 • Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat kefahaman ini ialah terangkan, huraikan, ringkaskan, nyatakan, tukarkan, tuliskan, jelaskan, mengapa dan sebagai.

APLIKASI

 • Peringkat aplikasi menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah.

 • Perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan, kirakan, gunakan, huraikan dan sebagainya.

ANALISIS

 • Peringkat ini menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktor-faktor perbezaan, kesamaan dan perhubungan.

 • Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan, bezakan, menganalisis, mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan dan sebagainya.

  SINTESIS
 • Menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang dianalisis melalui prinsip induksi atau deduksi.
 • Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuat keputusan, membuat kesimpulan, bentukkan, ciptakan, rekakan, gubahkan, integrasikan, gabungkan dan sebagainya.

  PENILAIAN
  Merupakan peringkat tertinggi dan digunakan untuk menguji kebolehan calon membuktikan mengesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu penyataan, ciptaan, karya, prinsip, teori dan sebagainya.

APA ITU TOKSONOMI KRATHWOHL?

 • Diasaskan oleh, David R. Krathwohl
 • Merupakan bidang berhubung dengan perasaan, emosi dan sikap.
 • Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.
 • Pembelajaran dapat dijalankandengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.

  PENERIMAAN
 • Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian.
 • Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap ransangan dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan domain afektif.
 • Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar, menanyakan soalan, mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap.

  Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras
  ini iaitu :
  (a) Kesedaran - pelajar dikatakan sedar dengan objek atau peristiwa jika berlaku semasa kehadiran mereka.
  (b) Kesudian untuk menerima - sesuatu pengajaran harus disampaikan di dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik.
  (c) Perhatian yang terkawal atau terpilih – pelajar membezakan keseluruhan keadaan kepada 2 bahagian atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih satu daripda aspek tertentu dan terus memberi perhatian

GERAK BALAS

 • Melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya.

 • Pada aras ini, pelajar bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi.

  MENILAI
 • Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan.
 • Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan.

  ORGANISASI
 • Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai.
 • Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan.
 • Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya.

PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU PERTAMA)

Pentaksiran
 • Merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

Definisi Pentaksiran

 • Satu proses mndapatkan mklumat dan seterusnya mmbuat penghakiman ttg produk sstu proses pendidikan.

Tujuan Pentaksiran

 • Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran.
 • Menilai aktiviti yang dijalankan semasa p&p.
 • Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang p&p.
 • Mmperbaiki pengajaran-pembelajaran.


Ciri-ciri Pentaksiran Yang Baik

 • Keobjektifan – ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan.
 • Kebolehtadbiran – kelicinan dan kerja2 susulan yg dilaksanakan secara berpusat @ berasaskan sekolah.
 • Kemudahtafsiran – maklumat ttg calon berdasarkan skor, mendiskriminasikan calon, menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian dan pentaksiran.
 • Kekomprehensifan – mengandungi soalan2 yg mewakili semua objektif yang penting.

Pengujian

Definisi Ujian

 • Tuckman (1975) – ujian ialah satu jenis atau kumpulan alat pengukuran yang biasanya digunakan untuk mengetahui tentang seseorang.
 • Gagne (1970) pual mendefinisikan adalah cara yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang individu (perkaitan dengan pembelajaran)


KEPENTINGAN PENILAIAN DAN UJIAN

a)Mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada murid-murid dalam perkara-perkara yang hendak diajar.
b)Membantu guru mengetahui sejauh manakah murid-murid mereka telah dapat menguasai atau mempelajari akan apa yang telah disampai.
c)Bertujuan untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Ini penting untuk penilaian perpektif pencapaian atau prestasi seseorang individu.
d)Membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam suatu bidang subjek dengan bidang lain.

e)Untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.
f)Untuk membuat jangkaan akan potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran.
g)Membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.


JENIS-JENIS UJIAN BAHASA

a)Ujian pencapaian
b)Ujian penempatan
c)Ujian bakat
d)Ujian diagnostik
e)Ujian formatif
f)Ujian binaan guru

BENTUK-BENTUK UJIAN

A.Ujian Objektif
B.Ujian Subjektif


Ujian Objektif

 • Ujian yang pendek yang melibatkan proses menandakan, membulatkan, menggariskan, mengisi tempat-tempat kosong dan lain-lain gerak balas ringkas.
 • Pelbagai jenis item objektif tetapi terdapat satu ciri yang serupa iaitu ia menghidangkan kepada pelajar tugas yang sangat terkawal dan membataskan jenis tindak balas yang boleh dibuat.


Ciri-ciri Ujian Objektif


a)Memerlukan pengambil ujian membuat pilihan atau menentukan jawapan-jawapan yang telah disediakan
b)Dalam ujian jenis ini, banyak masa ditumpukan kepada membaca dan berfikir
c)Kualiti ujian jenis ini juga bergantung kepada kemahiran dan kebolehan penubuhan bahan ujian
d)Ujian ini dengan tepatnya menerangkan tugas-tugas yang diharapkan daripada pelajar-pelajar yang boleh menjadi asas nilaian pencapaian kemahiran bahasa pelajar itu.
e)Keadilan sepenuhnya dalam permarkahan
f)Padat dan ringkas


Jenis-jenis Ujian Objektif

a)Item jawapan pendek
b)Item objektif jenis pilihan
c)Item aneka pilihan
d)Item betul-salah
e)Item padanan
f)Item key list
g)Item aturan terbaik
h)Item objektif Kloz


Kebaikan dan Kelemahan Ujian Objektif


Kebaikan
I.Mempunyai ojektif ujian tugas calon dan asas penilaian yang jelas dan tepat.
II.Tidak menggalakan penipuan.
III.Boleh di skor dengan tepat.
IV.Pemeriksaan boleh dipercayai


Kelemahan
I.Kecendurungkan pelajar untuk meneka.
II.Tidak dapat mengukur keaslian.

Ujian Subjektif

•Selalunya dibuat dalam bentuk esei dan pelajar-pelajar diminta membuat huraian yang tepat dan jelas terhadap soalan-soalan yang diberi.
•Peluang memberi gerka balas terhadap tulisan mereka sendiri.
•Ujian ini meminta calon membuktikan kefahaman terhadap soalan yang dijawab.


Ciri-ciri Ujian Subjektif

a)Pengambil ujian terpaksa merancang dan seterusnya menghasilkan jawapan dengan menggunakan kebolehan bahasanya sendiri.
b)Dalam ujian subjektif, pelajar menumpukan banyak masa berfikir dan menulis.
c)Kualiti bentuk ujian jenis subjektif bergantung kepada kemahiran pemarkahan jawapan.
d)Menjelaskan tugas-tugas yang diharapkan daripada pelajar yang boleh menjadi asas pencapaian kemahiran bahasa mereka.


Jenis-jenis Ujian Subjektif

a)Jenis gerak balas terhad
b)Jenis gerak balas lanjutan


Kebaikan dan Kelemahan Ujian Subjetif

Kebaikan
I.Boleh dibina dengan mudah dan bilangan yang sedikit.
II.Mengurangkan tekaan jawapan.
III.Potensi mengukur keaslian.

Kelemahan
I.Nilai potensi diagnostik yang rendah.
II.Pemeriksaan kurang dipercayai.
III.Tidak boleh diskor dengan mesin dan memerlukan orang yang terlatih.

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA

a)Menyemak unit-unit yang diajar dan menentukan apa yang harus diuji (Jadual Penentu Ujian)

b)Menentukan objektif ujian dan menyediakan rangka ujian.
c)Menulis soalan.
d)Mentadbir ujian.
e)Menganalisa keputusan
f)Menilai pengajaran.
g)Menjalankan aktiviti-aktiviti pemulihan.


Penilaian

 • satu aktiviti atau proses yang brsistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajran.
 • Terdapat dua proses penilaian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.

Penilaian Formatif

 • Ialah untuk mendapatkan maklum balas berhubung dengan kemajuan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid.
 • Maklum balas ini akan memberi petunjuk-petunjuk kejayaan p&p serta kelemahan-kelemahan murid untuk diperbetulkan.

Penilaian Formatif

 • Oleh kerana penilaian formatif ini bertujuan untuk membantu dan memperbaiki proses p&p, keputusan penilaian biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid lain.

Penilaian Sumatif

 • Bertujuan untuk mengesan secara menyeluruh taraf pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran.
 • Matlamat utama penilaian jenis ini ialah untuk memberi markah atau gred kepada seseorang murid supaya dapat membandingkannya dengan markah murid lain dalam kumpulannya.


Cara Melaksanakan Penilaian

 • Terdapat dua cara melaksanakannya :
  1.Informal
  -Seperti pemerhatian, soal jawab lisan atau kuiz.
  2.Formal
  -Seperti ujian pensel dan kertas.
 • Dalam ujian pensel dan kertas pelbagai jenis soalan hendaklah digunakan.
 • Semua aspek perkembangan murid yang merangkumi bidang-bidang kognitif, efektif dan psikomotor akan dinilai selaras dengan kehendak komponen-komponen kurikulum.
 • Semua aktiviti penilaian hendaklah direkodkan supaya penganalisaan prestasi murid-murid dapat dibuat dan kerja-kerja susulan dapat dirancangkan.
 • Dua jenis rekod perlu disimpan bagi setiap orang murid, iaitu rekod prestasi dan rekod profail.
 • Rekod prestasi akan menunjukksn pencapaian & rekod profail akan menunjukkan perkembangan pembelajaran serta minat keseluruhan murid-murid dari semasa ke semasa.